ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Фирма

„САНСКРИТ“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

201178367

Седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 111, ет. 3, ап. 4

Адрес за кореспонденция:

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 111, ет. 3, ап. 4

Телефон:

+359 (2) 980 25 92

Адрес на електронна поща:

office@sanskrit.bg

Уебсайт:

http://www.sanskrit.bg/

Представител:

Радостина Веселинова Младенова

 

Информация относно компетентния надзорен орган по защита на личните данни:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:

02 915 3 518

Уебсайт:

www.cpdp.bg

 

„САНСКРИТ“ ЕООД (Наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан по-долу „Регламента“. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с извършваната от него търговска дейност, състояща се в извършване на преводи от български език на чужди езици, както и от чужди езици на български език, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена от закона, включително дейностите, описани подробно в предмета на дейност на Администратора. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни и за целите на използването на уебсайта http://www.sanskrit.bg/ Администраторът събира и обработва лични данни по-конкретно на следните основания:

1.       Изрично получено съгласие от Вас като клиент – при доброволното Ви свързване с Администратора по какъвто и да е начин (чрез електронна поща, телефон и т.н.), както и при сключване на договор за възлагане на превод, за консултация или друг вид договор с Администратора, Вие се съгласявате, че Администраторът ще събере и обработи предоставените от Вас лични данни за целите и по начина, описани по-долу;

2.       Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас – след сключване на договор с Администратора, той има право да обработва предоставените от Вас лични данни за целите на изпълнението на договора;

3.       Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора – спрямо Администратора се прилагат редица законови задължения за събиране и обработване на данни, както и специалните норми и правила на данъчното и финансовото законодателство;

4.       За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна – Администраторът, за целите на своята търговска дейност, има право да осъществява събиране и обработване на информация, както и да разпространява на трети лица – съдоговорители, информация, необходима за изпълнение на договора си с Вас. Също така, Администраторът има право да съхранява и обработва лични данни за защита на законните си интереси по съответния ред.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните Ви данни на горепосочените основания, включително за следните цели:

1.       индивидуализация на страна по договора;

2.       счетоводни цели;

3.       данъчни цели;

4.       статистически цели;

5.       защита на информационната сигурност;

6.       обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

7.       осъществяване на цялостната търговска дейност на Дружеството;

8.       осъществяване на контакт с компетентни административни и съдебни органи (Министерство на външните работи, консули и т.н.) и/или лица, осъществяващи публични функции (нотариуси и др.)

 (2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

1.       законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

2.       ограничение на целите на обработване;

3.       съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

4.       точност и актуалност на данните;

5.       ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

6.       цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на свои легитимни интереси, в това число частноправни – по договори, сключени с Вас, при защита срещу трети страни, когато Администраторът е участвал в превода на даден документ или в симултантния превод на устна реч и т.н., както и публичноправни – за оправдаване на приходи пред органите на НАП, за целите на спазване разпоредбите на Закона за счетоводството и т.н.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето Дружество

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

1.       Сключване на договори за превод – за целите на дейността на Дружеството, то сключва договори за превод (независимо от формата им), като за идентификацията на поръчващия (доверителя) на превода. Дружеството събира основни индивидуализиращи данни за физическите лица – три имена, единен граждански номер, постоянен адрес. При желание от страна на съдоговорителя, той може да предостави и номер на лична карта, дата и орган на издаване. Писмено сключените договори за преводаческа услуга се съхраняват по специален ред, непозволяващ нерегламентирания достъп до тях на неоторизирани служители на Дружеството. Документите, съдържащи лични данни се съхраняват на хартиен носител, при специален достъп на конкретни служители до тях.

2.       Изпълнение на договори за превод – Дружеството, за целите на изпълнение на възложените му преводачески услуги, не разпространява публично личните данни, които е събрало, в това число не разпространява публично документи, съдържащи лични данни или такива данни, които биха довели до идентифицирането на лица. Дружеството предоставя лични данни на трети лица, с които се намира в договорни отношения, за целите на осъществяване на възложения му превод и доколкото това е необходимо за осъществяване на възложената му поръчка.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

a)      Данни за сключване на договори за превод – устно възлагане на поръчка (имена, е-mail, телефонен номер)

Цел, за която се събират данните:

Идентифициране на възложителя на превода и осъществяване на последваща връзка с него, съответно за определяне на параметрите и обема на услугата, която Дружеството ще предоставя, както и за предоставяне на резултата от превода;

Основание за обработка на личните Ви данни – С възлагането от Ваша страна на извършването на езиков превод на Дружеството, същото следва да започне да изпълнява договора и в такъв смисъл основание за обработването става чл. 6, § 1, б. „б“ от Регламента. С възлагането на преводаческата услуга, Вие доброволно предоставяте имената си и данни за връзка с Вас, като давате съгласие съгласно чл. 6, § 1, б. „а“ от Регламента за обработването на тези лични данни. Прилага се също и чл. 6, § 1, б. „е“ от Регламента, доколкото за целите на договора и изпълнението му Дружеството има легитимен стопански интерес да индивидуализира договарящата страна.

b)      Данни за сключване на договори за превод – писмено възлагане на поръчка (три имена, ЕГН, постоянен адрес, e-mail) – възможно е предоставяне и на данни относно номер на документ за самоличност, дата и орган на издаване, както и период на валидност;

Цел, за която се събират данните:

Сключване и изпълнение на договор за преводаческа услуга, правилното индивидуализиране на лицето, сключило договора;

Основание за обработка на личните Ви данни – С възлагането от Ваша страна на извършването на езиков превод на Дружеството, същото следва да започне да изпълнява договора и в такъв смисъл основание за обработването става чл. 6, § 1, б. „б“ от Регламента. С възлагането на преводаческата услуга, Вие доброволно предоставяте имената си и данни за връзка с Вас, като давате съгласие съгласно чл. 6, § 1, б. „а“ от Регламента за обработването на тези лични данни. Прилага се също и чл. 6, § 1, б. „е“ от Регламента, доколкото за целите на договора и изпълнението му Дружеството има легитимен стопански интерес да индивидуализира договарящата страна.

c)       Данни, съдържащи се в преводния материал – основни идентификационни данни, чувствителни данни и т.н.

 

Цел, за която се събират данните:

Изпълнение на договора за превод, осъществяване на качествен и пълен превод на текста или речта

Основание за обработка на личните Ви данни - С възлагането от Ваша страна на извършването на езиков превод на Дружеството, същото следва да започне да изпълнява договора и в такъв смисъл основание за обработването става чл. 6, § 1, б. „б“ от Регламента. В случаите на обработка на специални категории лични данни, съгласно чл. 9, § 2, б. „а“ от Регламента, Вие изрично се съгласявате, възлагайки на Дружеството превода на документи или реч, съдържаща подобни данни, че то може да обработва тези данни.

 (2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, освен при изрично съгласие на субекта им, които се отнасят за следното:

·         разкриват расов или етнически произход;

·         разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

·         генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни от момента на сключване на договор между Вас и него до момента на прекратяване на договорните отношения между Вас и Администратора. След изтичане на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. В случай на съдебен спор, Администраторът съхранява личните Ви данни до приключването му.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде продължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Чл. 6. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 7. (1) Администраторът може, по собствена преценка, да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламента. Администраторът изпълнява преводаческата си дейност посредством превъзлагане на възложените му услуги на трети лица – съдоговорители, които сключват с Администратора споразумения за поверителност.

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез писмено искане в свободен текст, отправено до Дружеството.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска да потвърдите писменото си искане лично пред Дружеството, освен ако подписът Ви под искането не е удостоверен по законоустановен ред.

(3) Съгласието за обработване на личните Ви данни не е единственото основание за събиране и обработване на лични данни, въз основа на което Администраторът извършва дейността си. В случай че дадените лични данни, за които оттеглите съгласието си, се обработват единствено на това основание и преустановяването на обработването засяга възможността за изпълнение на договорни задължения към Вас, Администраторът има право да преустанови изпълнението на договора спрямо Вас или спрямо лицето, което е възложило услугата, ако това не сте Вие.

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя, при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Първото предоставяне на достъп до данните е безплатно.

(5) За повторно или следващо искане за предоставяне на достъп до данни, на основание чл. 15, § 3 от Регламента, Администраторът има право на възнаграждение (такса) в размер на 20 лв. за всяко искане.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните отнасящите се до Вас лични данни с отправяне на искане до Администратора.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

·         личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

·         Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

·         Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

·         личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

·         личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

·         личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

·         за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

·         за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

·         по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

·         за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

·         за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;

 (4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете писмено искане до Администратора.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) В случай че упражните правото си на изтриване преди прекратяване на договорните отношения между Вас и Дружеството, сключеният между Вас и Дружеството договор, Дружеството има право да преустанови изпълнението на договора, доколкото то е засегнато от изтриването на личните Ви данни.

 (7) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

1.       оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

2.       обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

3.       Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

4.       Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Вие можете да получите в писмен или машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, след като подадете писмено искане до Администратора за това.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате писмено от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. В случай че не Администраторът не обработва данните Ви на законово основание, той следва да преустанови обработването.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

·         е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

·         е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

·         уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни, предоставяне на съответната услуга и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни – виж списъка на обработващите данните. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:

02 915 3 518

Уебсайт:

www.cpdp.bg

 

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни писмено с изявление до Администратора.

Чл. 21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.